FLOWcenter Danmark

“Flowcenter Danmark” er etableret som et samarbejde mellem FORCE Technology og Teknologisk Institut med det formål at give industrien, forsyningsvirksomheder m.fl. adgang til et samlet og stærkt flowcenter – dvs. et “centre of excellence”, der fuld ud kan servicere og rågive på tværs af brancher og industrier, og som fungerer som en samlet vidensbank, der internationalt matcher de bedste flowcentre. Samarbejdet støttes af Forsknings- og Innovationsstyrelsen gennem resultatkontraktmidler.

Se FLOWcenter Danmarks hjemmeside.

Se produktblad for FLOWcenter Danmark.

Centre of Excellence for elektrokemi

DFM har det seneste tiår opbygget en væsentlig kompetence indenfor elektrokemisk referencemetrologi for elektrolytisk ledningsevne og pH, og står i dag blandt de bedste institutter i verden på disse to målestørrelser, når man rangerer på konsistent performance i internationale sammenligninger. DFM har opbygget et kalibreringshieraki som i dag leverer sporbarhed via kalibreringer og referencematerialer til centrale danske og udenlandske aktører. DFM deltager aktivt i det internationale forskningssamarbejde omkring nye og forbedrede målemetoder for de grundlæggende elektrokemiske målestørrelser.

Kontaktperson: Hans D. Jensen, hdj@dfm.dk

Centre of Excellence for Akustisk Metrologi (CEAM)

Målet for etablering af CEAM var at styrke aktiviteterne i Dansk PrimærLaboratorium for Akustik (DPLA) gennem udvikling og etablering af nye kalibreringsaktiviteter målrettet det måletekniske behov i den danske elektroakustiske og audiometriske industri. Akustisk metrologi har en lang historie i Danmark, og DPLA tælles blandt de mest indflydelsesrige laboratorier i Europa og resten af verden. Efter DFM i 2006 overtog DTU’s rolle i DPLA, har aktiviteterne udviklet sig fra etablering af de grundlæggende målesystemer til mere anvendelsesorienteret opgaver, og projekter i dansk og europæisk samenhæng.
I 2008 blev bevilliget midler til etablering af CEAM. Flere pilotprojekter blev udført i finansieringsperioden 2008-2009. Disse projekter bestod i opbygning af nye kalibreringstilbud i ultra- og infralyd, nye målemetoder og kalibrering af audimetriske udstyr. Efter 2009 er disse aktiviteter en integreret del af den etablerede akustiske forskning ved DFM.

Kontaktperson: Salvador Barrera-Figueroa, sbf@dfm.dk

Centre of Excellence for Partikelmålinger

Den danske indsats indenfor partikelmålinger er ved at blive konsolideret i et Centre of Excellence, hvor de tre GTS-institutter DFM, DTI og FORCE vil tilbyde deres komplementære ydelser til gavn for industrielle og offentlige brugere. Et sådant center vil med kort varsel kunne adressere de forventede øgede behov for partikelmålinger indenfor en række områder. De nuværende partnere vil kunne tilbyde:

DFM: Sporbar bestemmelse af partikelantal og partikelstørrelse, angivelse af partikelegenskaber, morfologi.
Teknologisk Institut: Partikeltælling, -størrelse og -egenskaber, kemisk analyse.
FORCE Technology: Partikeltælling i forbindelse med forbrænding, partikelstørrelse and kemisk analyse, morfologi.

Kontaktperson: Kai Dirscherl: kdi@dfm.dk