Enheden for masse, kilogrammet (kg), er én af de 7 grundenheder i SI-enhedssystemet og er fortsat defineret som massen af den internationale kilogram prototype K, som opbevares på BIPM i Sèvres ved Paris. Bestræbelserne på at omdefinere kilogrammet ud fra naturkonstanter er i de seneste år intensiveret. Håbet er at kunne indføre en ny definition af kilogrammet ved generalkonferencen for mål og vægt i 2011.
Kilogrammet indgår i en lang række af afledte SI-enheder, blandt andet enhederne for kraft (newton, N) og tryk (pascal, Pa), men anvendes desuden i praksis til at etablere sporbarhed på måling af volumen (m3) og stofmængde (mol). Det metrologiske hovedområde masse omfatter de målestørrelser, hvis sporbarhed primært er knyttet til en massenormal.
Hovedområdet Masse er inden for DANIAmet opdelt i tre felter: 1) Massemåling, 2) Kraft & tryk og 3) Volumen. Hvert af disse felter varetages af et DANIAmet-NMI.
I Danmark findes 3 DANIAmet-NMI’ere til at dække masse-området:

Massemålinger hos Dansk Fundamental Metrologi

Masse er en bekvem målestørrelse til kvantificering af faste legemer, pulvere og væsker. I industrien indgår vejning ofte i produktionsfasen og i forbindelse med prisafregning for indkøbte og producerede varer. Korrekte vejninger i forbindelse med prisafregning er åbenlyst vigtig, idet selv en lille vejefejl kan resultere i store fejlbetalinger over en længere periode. I selve produktionen spiller præcise vejninger også en vigtig rolle, idet bedre vejninger kan sikre bedre proceskontrol og dermed mere ensartede produkter.
Dansk Fundamental Metrologi blev udnævnt til primærlaboratorium for massemåling i 1995. Primærlaboratoriet opbevarer den danske kopi (nr. 48) af den internationale kilogram prototype K. Med sporbarhed hertil til-byder Dansk Fundamental Metrologi akkrediteret kalibrering af lodder i området fra 1 mg til 20 kg med en usikkerhed, der er konkurrencedygtig på internationalt plan. Læs mere om kalibrering af lodder.

Kontaktperson:

Lars Nielsen

DFM
Matematiktorvet 307
DK-2800 Kongens Lyngby
Denmark
Phone: +45 45 25 5866
Fax: +45 45 93 1137
E-Mail: ln@dfm.dk

Kraft & Tryk hos FORCE Technology

Kraftmåling har stor betydning indenfor  bl. a. bygnings-, maskin-, og skibsværftsindustrien. Trykmåling indgår som en vigtig del af proceskontrollen i  bl. a. medicinalindustrien, den kemiske industri og i offshore sektoren.

FORCE Technology blev i 1990 udpeget som nationalt referencelaboratorium indenfor felterne kraft og tryk med baggrund i referencer til PTB i Tyskland. Kraftlaboratoriet kalibrerer kraft i trykretningen i området 0,1 – 5000 kN  og i træk 0,1 – 1000 kN. Tryklaboratoriet kalibrerer vacuummålere fra 0,135 Pa til atmosfære tryk, absolut tryk, differenstryk og overtryk i et meget bredt måleområde herunder mikrotryk ± 1500 Pa til højtryk 500 MPa.
Se mere om kraft og tryk.

Kontaktperson:

Aykurt Altintas

FORCE Technology
Park Allé 345
DK. 2605  Brøndby
Denmark
Phone: +45 43 26 7160
Fax: +45 43 26 6701
E-Mail: aya@force.dk

Volumen og densitet hos FORCE Technology

Volumen bestemmelser er en del af alles hverdag, mange mængder bestemmes ud fra volumenet, injektion af medicin, flydende fødevare, affaldsbeholder, containere osv.
Helt fra gammel tid har bestemmelse volumen været meget væsentligt til afregning f.eks. til afregning af en tønde korn.

Volumen
Laboratoriet blev i 1997 udpeget til NMI for volumen. Laboratoriet udfører volumenbestemmelser fra 0,8 µl til 550 l v.hj.a. gravimetriske metoder og op til 40 m3 ved omhældning. Volumenbestemmelser baseres masse og densitet.

Densitet
Laboratoriet blev i 1997 udpeget til NMI for densitet. Laboratoriet udfører densitetsbestemmelse af væsker i området 600 kg/m3 til 2000 kg/m3 ved hjælp af gravimetriske metoder samt 900 – 1100 kg/m3 ved oscillation (svingninger af et u-rør).
Laboratoriet kan også bestemme densiteten af gasser i området fra 3 – 250 kg/m3 .
Densitetsbestemmelser bygger på Arcimedes princip om, at den fortrængte væske svare til rumfanget af det nedsænkede legeme.

Se mere om volumen og densitet.

Kontaktperson:

Rune Christensen

FORCE Technology
Park Allé 345
DK. 2605  Brøndby
Denmark
Phone: +45 42 62 77 52  
Fax: +45 43 26 7011
E-Mail: rch@force.dk